Công ty  Công ty Cổ phần DANA – Chi Nhánh Bình Định (sau đây gọi là “ Ford Bình Định ”) cam kết chịu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân của các khách hàng hiện tại và tiềm năng (sau đây gọi là “Khách hàng”) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách Bảo mật Thông tin (“Chính sách Bảo mật”) này được Ford Việt Nam ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm tất cả các hoạt động, hành động thực hiện đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được thông qua các phương pháp thu thập thông tin, các mục đích sử dụng dữ liệu và quyền của khách hàng đối với dữ liệu đó.

Chính sách này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân do Ford Bình Định thu thập thông qua các thuộc tính trực tuyến và ứng dụng của Ford Bình Định trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác (sau đây gọi là “Trang thông tin điện tử”) hoặc ngoại tuyến mà Chính sách Bảo mật này được dẫn chiếu đến. Khi sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc đồng ý với nội dung trong các tài liệu mà Chính sách Bảo mật này được dẫn chiếu đến, Khách hàng đang chấp nhận và đồng ý với những điều được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, vì vậy xin vui lòng đọc kỹ bản Chính sách dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Chính sách Bảo mật Thông tin Ford Bình Định

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được phục vụ cho mục đích gì?

Ford Bình Định xử lý thông tin mà Ford Bình Định thu thập được về Khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

– Cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà Khách hàng yêu cầu;

– Tiếp thị sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trải nghiệm khách hàng mà Ford Việt Nam cung cấp;

– Theo dõi và cải thiện quy trình cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

– Trực tiếp tiếp thị đến Khách hàng tại địa chỉ bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt từ Ford Bình Định, hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm việc kết nối trực tiếp (bằng nhiều phương thức khác nhau như thư, điện thoại, email hoặc tin nhắn) với Khách hàng nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ tới bạn. Bạn có thể hủy đăng ký chương trình truyền thông tiếp thị từ Ford Bình Định bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới của Chính sách Bảo mật này hoặc bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong chính những tài liệu tiếp thị mà bạn nhận được;

– Nghiên cứu thị trường;

– Trong một số trường hợp, Ford Bình Định có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (ví dụ: yêu cầu khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm);

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Ford Bình Định không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi đang duy trì các biện pháp bảo mật phù hợp đối với Dữ liệu cá nhân nhằm đảm bảo các Dữ liệu cá nhân được bảo mật, toàn vẹn trước bất kỳ sự xâm nhập, truy cập, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp nào của Dữ liệu cá nhân, và cũng đảm bảo tính sẵn có để sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ford Bình Định thực hiện các giải pháp kiểm soát truy cập, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị lưu trữ và xử lý dữ liệu được bảo mật phù hợp cho việc thu thập, sử dụng, và/hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hạn chế truy cập Dữ liệu cá nhân cũng như là các thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách cài đặt quyền truy cập hoặc cho phép truy cập hạn chế, theo đó chỉ cho phép một số cá nhân nhất định được ủy quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân và thực hiện trách nhiệm của bên kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, xem xét, sao chép bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân hoặc đánh cắp thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị xử lý.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như thế nào?

Ford Bình Định rất coi trọng vấn đề bảo mật và cẩn trọng trong việc giữ an toàn Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, không cho phép bất kỳ hành động sử dụng, tiết lộ hoặc bất kỳ sự thay đổi nào mà chưa được cho phép. Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của họ ảnh hưởng đến việc quản lý Dữ liệu cá nhân. Nhân viên được ủy quyền được tìm hiểu và sử dụng Dữ liệu cá nhân trong phạm vi trách nhiệm của mình. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không được cung cấp cho bất kỳ tổ chức không liên quan nào và chúng tôi sẽ không chia sẻ các thông tin cá nhân này ngoại trừ các Bên xử lý dữ liệu.